Privacy Policy

Algemeen

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verzameld of gebruikt door Nr4 NV met maatschappelijke zetel te Esmoreitlaan 3 bus 13 , 2050 Antwerpen, ingeschreven onder het nummer 0866.177.435 (hierna “NR4”), in alle (commerciële) relaties tussen NR4 en haar klanten, prospecten en commerciële partners.

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op alle persoonsgegevens die NR4 verzamelt tijdens uw interacties met NR4, zoals wanneer u onze website en webshop bezoekt, producten of diensten aanschaft die worden aangeboden door NR4, u zich abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantendienst, enzovoort.Het beschrijft welke persoonsgegevens NR4 van u verzamelt en verwerkt en hoe en waarom we deze persoonsgegevens gebruiken.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens trachten wij ten allen tijde te handelen in overeenstemming met (1) de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy, de wet van 11 december 1998 en de wet van 26 februari 2003 tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en haar wijzigingen en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, en / of (2) de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) (hierna de “AVG”).

Welke gegevens worden bijgehouden en verwerkt?

In het kader van uw interactie met NR4 kunnen de volgende persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden:

 • Gegevens om u te identificeren, zoals naam, adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, e-mailadres, IP adres,…;
 • Betalingsgegevens: gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals uw credit- of debitcardnummer en de bij uw betaalinstrument horende beveiligingscode;
 • Demografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht, voorkeurstaal;
 • Interesses, kledingmaat, stijlvoorkeuren en gelijksoortige informatie: Wij gebruiken daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere aankopen en bestellingen en surf- en zoekgedrag bewaard in cookies. Over cookies kan u hieronder meer lezen.

De manier waarop we uw persoonsgegevens verkrijgen

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens op verschillende manieren. Bepaalde persoonsgegevens worden door ons verzameld wanneer u (online) aankopen verricht.

Andere persoonsgegevens bezorgt u ons bij registratie op onze website, online inschrijving op onze nieuwsbrief, het invullen van contactformulieren, deelname aan wedstrijden, enquêtes of promoties,…

Anderzijds verkrijgen wij ook persoonsgegevens via uw bezoek aan onze website en via cookies (uw IP-adres en informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze website raadpleegt) of via commerciële acties.

Wij verkrijgen ook persoonsgegevens van derden, zoals professionele dataleveranciers of commerciële partners met wie we gezamenlijke marketingactiviteiten ontplooien.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons steeds contacteren via de onderstaande contactgegevens:

Nr4 NV
Esmoreitlaan 3 bus 13
2050 Antwerpen, België
BE 0866.177.435
Email: privacy@nr4.be

Rechtsgronden en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt nadat u ons daartoe uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend (via het invullen van registratie- of contactformulieren, fysiek in de winkel of online). Verder is het mogelijk dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van uw aankopen of bestellingen die u bij nr4 geplaatst heeft. Ook is het mogelijk dat wij u persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In andere gevallen vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats voor commerciële doelstellingen op basis van het gerechtvaardigd belang van nr4 als commerciële onderneming ten aanzien van haar klanten (zo bijvoorbeeld communicatie die we u als klant doen toekomen over aanbiedingen en producten die u kunnen interesseren).

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doelstellingen verzameld en verwerkt :

 1. Voor onze bedrijfsvoering;
 2. Afhandeling van uw bestellingen;
 3. Verwerking van ingeruilde producten of retours;
 4. Direct marketing acties (per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS met betrekking tot aanbiedingen en acties die u kunnen interesseren);
 5. U de mogelijkheid bieden om in te gaan op aanbiedingen en deel te nemen aan wedstrijden;
 6. U de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan klantenbevragingen;
 7. Optimalisatie van de inhoud van de website;
 8. om onze producten en diensten te verbeteren;
 9. Met het oog op het bepalen van uw interesses en voorkeuren, onder andere door de analyse van uw aankopen;
 10. Behandeling van vragen of klachten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS, met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over nr4 gerelateerde evenementen (voor direct marketing doeleinden). Indien u dit soort communicatie niet langer van ons wenst te ontvangen, heeft u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige communicatie. Dit kan u door ons te contacteren op het hogervermelde e-mailadres of telefoonnummer.

U kan zich ook steeds in één van onze winkels laten uitschrijven.

Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden.

Veiligheid

Nr4 neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en verzekert dat alle gegevens waarover zij beschikt steeds vertrouwelijk worden behandeld en dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zoals het gebruik van firewalls, beveiligde servers, paswoordbeveiliging, twee-factor authenticatie,… Binnen nr4 zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

Opslagtermijn

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is voor de naleving van een wettelijke verplichting, om geschillen te beslechten of om overeenkomsten af te dwingen, bewaart nr4 uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de verwerkingsdoeleinden, zoals beschreven in dit privacy- en cookiebeleid onder “rechtsgronden en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens”.

Overdracht van gegevens

Om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, waaronder onder andere de verwerking van uw bestellingen, kunnen we uw persoonsgegevens delen met externe serviceproviders die we inschakelen voor het leveren van diensten zoals datahosting, orderafhandeling, verwerking van betalingen, levering van producten, infrastructuurvoorziening, IT-services, e-mailleveringsdiensten, auditdiensten en andere soortgelijke diensten, om dergelijke derde partijen in staat te stellen deze diensten te verlenen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen wanneer vereist door de wet of om te reageren op juridische procedures; om onze klanten te beschermen en om de rechten of het eigendom van NR4 te beschermen.

Met uw toestemming delen we uw gegevens met verbonden ondernemingen en commerciële partners zodat zij u gerichte communicatie rond hun producten en diensten kunnen sturen.

Rechten van de betrokkene

1. Recht op inzage en verbetering

U heeft steeds het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Verder heeft u recht op verbetering van u betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. Als u uw gegevens wenst te bekijken of te wijzigen, kan u dit doen via de volgende link of door ons te contacteren op het hogervermelde e-mailadres of telefoonnummer. U kan hiervoor ook terecht in onze winkels. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden.


2. Direct marketing

Zoals hoger reeds aangegeven kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing doeleinden. Indien u niet langer door ons gecontacteerd wenst te worden, heeft u steeds het recht om u uit te schrijven voor toekomstige communicatie. Dit kan u door ons te contacteren op het hogervermelde e-mailadres of telefoonnummer.

U kan zich ook steeds in één van onze winkels laten uitschrijven.

Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden.


3. Recht op gegevenswissing, beperking van verwerking, bezwaar en overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen kan u ons ook vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, onder andere indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op grond van uw toestemming en u uw toestemming wenst in te trekken en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat, u bezwaar maakt tegen de verwerking of uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

In de in de AVG bepaalde gevallen kan u ook de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken te verkrijgen en aan een derde partij over te dragen.

Wenst u zich te beroepen op een van voormelde rechten, neem dan contact op met ons per e-mail op het hogervermelde e-mailadres of per post op het eveneens hogervermelde adres.

Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen we u vragen om ons een identiteitsbewijs te bezorgen of beveiligingsvragen te beantwoorden.


4. Klachten

Indien u vragen heeft rond de bescherming van uw persoonsgegevens of een klacht heeft omtrent de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u ons steeds contacteren per e-mail, post of telefoon via de hogervermelde contactgegevens.

U kan ook steeds een klacht indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be) indien u van mening bent dat uw rechten inzake gegevensbescherming door nr4 niet gerespecteerd werden.


Cookieverklaring

Het gebruik van cookies op de website kadert binnen het beleid met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn Cookies?

Tijdens een bezoek aan de website en webshop kunnen Cookies, kleine informatiebestanden, automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Deze kunnen persoonsgegevens bevatten. Dit is ter vergemakkelijking van de toegang tot de website, om de navigatie van de website te versnellen en de website te personaliseren op basis van uw voorkeuren. Cookies kunnen gelezen worden door een andere website dan degene die ze heeft opgesteld. Cookies niet toelaten kan ertoe leiden dat de website niet naar behoren kan functioneren.

Gebruik van Cookies door nr4 op de website en webshop

NR4 gebruikt functionele cookies om het gebruik van de website en webshop te vereenvoudigen en de snelheid van uw bezoek aan onze website te verbeteren.

Daarnaast gebruikt NR4 ook analytische cookies om anonieme gegevens te verzamelen en statistieken te genereren over het gebruik van de webshop met als doel deze te optimaliseren (zie ook verder onder Google Analytics).

Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP adres, de webpagina’s die u bezoekt, de websites die u eerder heeft bezocht, geografische data zoals uw locatie, uw taal en het tijdstip en de duur van uw webbezoek. Deze data wordt geanonimiseerd en wordt niet doorgegeven aan derden.

Bij uw eerste bezoek aan onze webshop zal uw uitdrukkelijke toestemming tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens via deze cookies gevraagd worden via een ‘cookie acceptance tekst’. Ook op een later ogenblik kan toestemming gevraagd worden, zoals bij aanmelding met een ander toestel of wanneer cookies verwijderd werden.

Wij gebruiken ook cookies van derden en onze eigen cookies om gepersonaliseerde advertenties te laten zien op onze en andere websites. Dit heet "retargeting" en is gebaseerd op uw zoek- en bladergedrag, bijvoorbeeld de producten waarnaar u heeft gezocht en heeft bekeken en de prijzen die werden getoond.

Beheer van Cookies

U kunt uw instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer of mobiel apparaat. Voor meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen, raadpleegt u het best uw browserinstructies of helpscherm. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat.

Google Analytics

Nr4 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van nr4 bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees aub het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan NR4 te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

U kan zich afmelden voor de Google Analytics-advertentiefuncties o.a. via de Google-advertentie instellingen via de Google ‘Analytics Opt-out Browser Add-on.

Wijzigingen

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd om de inhoud ervan af te stemmen op wijzigingen in de regelgeving of bij NR4. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy- en cookiebeleid te raadplegen. De recentste geldende versie is beschikbaar op de website.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17/05/2018